Đại Hội Cổ Đông Công Ty CP Thẩm Định Gía Đồng Nai năm 2023

 

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 14/04/2023.

Địa điểm: Tại phòng họp Khách sạn Hòa Bình - Biên Hòa - ĐồngNai

Địa chỉ: Số 9, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, ĐồngNai

Nội dung Đại hội:

     + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm

     + Báo cáo của Ban kiểm soát năm

     + Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm

     + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểmtoán).

     + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

     + Thông qua phương án chi trả quỹ tiền lương năm

     + Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm

     + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4(2023-2028)

     + Các vấn đề khác của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết

quả.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền) hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (có danh sách kèm theo). Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

Mọi chi tiết về Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ: Bà Vũ Thị Hồng Lương, số điện thoại: 0918 991755; 0251 3941790.

Số điện thoại Công ty: 0251 3842538, 0251 3941790 Website:donava.vn (Khi tham dự, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND/CCCD).

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

Hồ Hữu Châu

(Đã ký)

Tài liệu đính kèm tải tại đây:

Thu moi dai hoi co dong nam 2023_1

Quy che bau cu

Mau Don ung cu HDQT_2

Mau Don de cu BKS

Mau Don de cu BKS_1

Mau Don de cu HĐQT