Thẩm định Giá trị Doanh Nghiệp

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:
 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.
 
1.Đối tượng thẩm định
Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước:
 • Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa
 • Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng
 • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh…
 
2. Mục đích thẩm định
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 
3. Quy trình thẩm định (dành cho Khách hàng)
 • - Bước 1: Tiếp nhận Hồ sơ từ Khách hàng
 • - Bước 2: Phân tích sơ bô thông tin Hồ sơ
 • - Bước 3: Ký kết Hợp đồng Thẩm định giá
 • - Bước 3: Khảo sát hiện trạng thực tế Tài sản và Thu thập thông tin, dữ liệu thị trường
 • - Bước 4: Thực hiện Thẩm định giá
 • - Bước 5: Phát hành Chứng thư Thẩm định.
 • - Bước 6: Bàn giao Chứng thư Thẩm định và Hồ sơ (Hợp đồng, Thanh lý, Hóa đơn) cho Khách hàng

 

Dowload mẫu “GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ”