Thẩm Định Giá trị Thương Hiệu & Tài Sản Vô Hình

 

     Thẩm định giá tài sản vô hình trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày  nay vô cùng quan trọng, tài sản vô hình tạo được những giá trị riêng trên thị trường đảm bảo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có những nguồn thu nhập ổn định và cơ hội phát triển mạnh mẽ. 

1. Đối tượng thẩm định

 • Các sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng, bí mật kinh doanh.
 • Bản quyền tác giả và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật.
 • Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, đặc điểm nhận dạng sản phẩm.
 • Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng.
 • Phương pháp, chương trình, hệ thống, thủ tục, khảo sát, nghiên cứu, dự báo, dự toán, danh sách khách hàng, các số liệu kỹ thuật.
 • Và các loại tài sản vô hình khác (như đội ngũ nhân lực, vị trí kinh doanh...).

 

2. Mục đích thẩm định
 • Tư vấn Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 • Tư vấn Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng
 • Tư vấn Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Tư vấn Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.
 • Tư vấn Xác định giá trị đầu tư. 

 

3.Quy trình thẩm định (dành cho Khách hàng)
 • - Bước 1: Tiếp nhận Hồ sơ từ Khách hàng
 • - Bước 2: Phân tích sơ bô thông tin Hồ sơ
 • - Bước 3: Ký kết Hợp đồng Thẩm định giá
 • - Bước 3: Khảo sát hiện trạng thực tế Tài sản và Thu thập thông tin, dữ liệu thị trường
 • - Bước 4: Thực hiện Thẩm định giá
 • - Bước 5: Phát hành Chứng thư Thẩm định.
 • - Bước 6: Bàn giao Chứng thư Thẩm định và Hồ sơ (Hợp đồng, Thanh lý, Hóa đơn) cho Khách hàng

 

Dowload mẫu “GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ”