Tổ chức nhân sự

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DONAVA

 

2.  ĐÔI NÉT VỀ BAN LÃNH ĐẠO DONAVA 

Ông Hồ Hữu Châu
Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ 09/2000 đến 02/2004: Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam – Bộ Tài chính.
 • Từ 03/2004 đến 31/12/2007: Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 01/2008đến 09/2008: Phó Trưởng phòng - Phòng Bất động sản - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 10/2008 đến06/2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 06/2013 - đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
Ông Trần Mạnh Hà
Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư Cơ khí.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 01/2006 đến 31/12/2007: Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 11/2014 : Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 12/2014: Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 4/2015 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 9/2015 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 

 

Bà Lê Thị Bích Hải
Trợ lý Giám đốc – Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 06/2008 đến tháng 02/2014: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 3/2014 đến tháng 4/2015: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 4/2015 đến 7/2017: Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 7/2017 đến nay: Trợ lý Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nghiệp vụ 1- Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai.
 
Ông Lê Công Cường
Trưởng Phòng Kinh doanh – Kiêm Giám đốc CN Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.
 • Đấugiá viên - Bộ Tư pháp

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 04/2008 đến 12/2014: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2015 đến 5/2017: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 6/2017 đến 12/2019: Giám đốc CN Bà Rịa Vũng Tàu, kiêm Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 1/2020 đến nay: Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 

 

Bà Vũ Thị Hồng Lương
Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp, kiêm Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Đấu giá viên - Bộ Tư pháp

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 02/2007 đến 10/2008: Chuyên viên thẩm định giá, chuyên viên kế toán.
 • Từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2010: Phó Trưởngphòng Tài chính Tổng hợp.
 • Từ tháng 5/2010 đến 7/2013: Kế Toán trưởng, kiêm Phó Trưởngphòng Tài chính Tổng hợp.
 • Từ tháng 7/2013 đến nay: Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

Bà Huỳnh Hạnh Hiếu
Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.

 

 

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 03/2004 đến 31/12/2007: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 11/2014 : Chuyên viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 11/2014 đến nay: Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 
Ông Nguyễn Văn Minh
Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp

Trình độ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Ngành Giáo dục
 • Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ năm 2000 đến 2014: Giám đốc Trung Tâm Dạy Nghề Bách Khoa.
 • Từ tháng 01/2015 đến nay: Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai – Phụ trách Hệ Thống Phần Mềm và CNTT
 

 

Ông Trần Hồng Thoại
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1

Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư Xây dựng Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

 

 

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2018: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 7/2018 đến nay: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 

 

Ông Lê Hoàng Bảo Long
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2

Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư Điện – Điện tử.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 8/2006 đến 31/12/2007: Chuyên viên Thẩm định giá - Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 6/2017: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 7/2017 đến nay: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 
Ông Phan Đình Hùng
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định giá.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Trước 2004: Chuyên viên Ban vật giá– Sở Tài chính Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2004 đến 31/12/2007: Chuyên viên Thẩm định giá - Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2019 : Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 4/2019 đến nay: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 

 

Ông Nguyễn Văn Long
Phó Trưởng Phòng – Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 3

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Thẻ Đấu thầu - Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

 

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 10/2008 đến tháng 2/2014: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 3/2014 đến nay: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

3. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ DONAVA 

DONAVA Ban lãnh đạo

 DONAVA Phòng Tài chính Tổng hợp

DONAVA Phòng Kinh doanh

DONAVA Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 3

DONAVA Phòng Nghiệp vụ 2