Tổ chức nhân sự

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DONAVA

 

2.  BAN LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN SỰ QUẢN LÝ DONAVA 

Ông Hồ Hữu Châu
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ 9/2000 đến 02/2004: Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam – Bộ Tài chính.
 • Từ 03/2004 đến 31/12/2007: Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 01/2008 đến 9/2008: Phó Trưởng phòng - Phòng Bất động sản - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 10/2008 đến 6/2013: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 6/2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 6/2023 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
Ông Trần Mạnh Hà
Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư Cơ khí.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 01/2006 đến 31/12/2007: Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 11/2014: Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 12/2014: Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 4/2015 đến 9/2015: Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 9/2015 đến T5/2023: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ 6/2023 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

Ông Lê Công Cường
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.
 • Đấu giá viên - Bộ Tư pháp

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 4/2008 đến 12/2014: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2015 đến 5/2017: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 6/2017 đến 12/2019: Giám đốc CN Bà Rịa Vũng Tàu, kiêm Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 01/2020 đến 5/2021: Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Giám đốc Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 6/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

Bà Vũ Thị Hồng Lương
Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp - Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 02/2007 đến 10/2008: Chuyên viên thẩm định giá, chuyên viên kế toán.
 • Từ tháng 10/2008 đến tháng 5/2010: Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp.
 • Từ tháng 5/2010 đến 7/2013: Kế Toán trưởng, kiêm Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp.
 • Từ tháng 7/2013 đến nay: Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

 
Ông Lê Hoàng Bảo Long
Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2

Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư Điện – Điện tử.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 8/2006 đến 31/12/2007: Chuyên viên Thẩm định giá - Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 6/2017: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 7/2017 đến 3/2022: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 4/2022 đến nay: Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

Bà Huỳnh Hạnh Hiếu
Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân Kinh tế.
 • Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 03/2004 đến 31/12/2007: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 11/2014 : Chuyên viên Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 11/2014 đến nay: Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

 
Ông Nguyễn Văn Minh
Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp

Trình độ chuyên môn:
 • Thạc sỹ Ngành Giáo dục
 • Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ năm 2000 đến 2014: Giám đốc Trung Tâm Dạy Nghề Bách Khoa.
 • Từ tháng 01/2015 đến nay: Phó Trưởng phòng Tài chính Tổng hợp- Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai – Phụ trách Hệ Thống Phần Mềm và CNTT

 

Ông Trần Văn Luân
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân kinh tế.
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2020: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 1/2021 đến 12/2022: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 -  Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.
 • Từ tháng 1/2023 đến nay: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ 1 -  Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

Bà Lê Thị Phương
Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân kinh tế
 • Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 08/2016 đến tháng 12/2022: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 1/2023 đến nay: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

Ông Hoàng Xuân Diệu
Phó Trưởng Phòng kinh doanh

Trình độ chuyên môn:
 • Kỹ sư cơ khí
 • Định giá viên - Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từ tháng 08/2017 đến tháng 12/2019: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022: Chuyên viên kinh doanh - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2023 đến nay: Phó Trưởng phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

 
Ông Phan Đình Hùng
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2

Trình độ chuyên môn:
 • Cử nhân kinh tế.

Kinh nghiệm làm việc:

 • Trước năm 2004: Chuyên viên Ban vật giá - Sở Tài chính Đồng Nai
 • Từ tháng 1/2004 đến 31/12/2007: Chuyên viên Thẩm định giá - Trung tâm Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 01/2008 đến tháng 3/2019: Chuyên viên Thẩm định giá - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai
 • Từ tháng 3/2019 đến nay: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

 

3. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ DONAVA 

DONAVA Ban lãnh đạo

 DONAVA Phòng Tài chính Tổng hợp

DONAVA Phòng Kinh doanh

DONAVA Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 3

DONAVA Phòng Nghiệp vụ 2

 Tập thể DONAVA