Định giá đất theo Luật đất đai 2013

1. Đối tượng thẩm định:

 • Thẩm định giá quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng, đất công nghiệp, đất nông nghiệp.

 

2. Mục đích thẩm đinh:
 • Tư vấn trong việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất.
 • Tư vấn trong việc xác định giá đất để tính tiền thuê đất.
 • Tư vấn trong việc xác định giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Tư vấn trong việc xác định giá đất phục vụ cho mục đích bồi thường

 

3. Quy trình thẩm định (dành cho Khách hàng)
 • - Bước 1: Tiếp nhận Hồ sơ từ Khách hàng
 • - Bước 2: Phân tích sơ bô thông tin Hồ sơ
 • - Bước 3: Ký kết Hợp đồng Thẩm định giá
 • - Bước 3: Khảo sát hiện trạng thực tế Tài sản và Thu thập thông tin, dữ liệu thị trường
 • - Bước 4: Thực hiện Thẩm định giá
 • - Bước 5: Phát hành Chứng thư Thẩm định.
 • - Bước 6: Bàn giao Chứng thư Thẩm định và Hồ sơ (Hợp đồng, Thanh lý, Hóa đơn) cho Khách hàng

 

Dowload mẫu “GIẤY YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ”